online prodaja originalnih CD &DVD

dr@dssound.comTel 416 421 7437. Home page klikni ovde

SUTRA UJUTRO -Oleg Novkovic premijera

Ova­ci­je za "Su­tra uju­tro"
Du­brav­ka VOJ­VO­DIC, 3. jul 2006

U BA­ROK­NOM Po­zo­ri­štu "Di­va­dlo" u Kar­lo­vim Va­ri­ma u ne­de­lju uve­ce uz pri­su­stvo re­di­te­lja Ole­ga Nov­ko­vi­ca, sce­na­rist­ki­nje Mi­le­ne Mar­ko­vic i glu­ma­ca Na­de Šar­gin, Da­ni­ce i La­za­ra Ri­stov­skog, ci­ja je pro­du­cent­ska ku­ca "Zi­li­on" pro­iz­ve­la film, odr­ža­na je svet­ska pre­mi­je­ra naj­no­vi­jeg fil­ma Ole­ga Nov­ko­vi­ca "Su­tra uju­tro". Film je pri­ka­zan je u tak­mi­car­skom pro­gra­mu "Is­toc­no od Za­pa­da" 41-og po re­du fe­sti­va­la u Kar­lo­vim Va­ri­ma ko­ji je po­ceo po­sled­njeg da­na ju­na i tra­ja­ce do 8. ju­la, a glav­nim ži­ri­jem ovog Fe­sti­va­la A - ka­te­go­ri­je pred­sed­ni­ku­je naš re­di­telj Go­ran Pa­ska­lje­vic.
U kon­ku­ren­ci­ji za "kri­stal­ne glo­bu­se" je ove go­di­ne 15 igra­nih pre­mi­jer­nih de­la dok uz film Ole­ga Nov­ko­vi­ca "Su­tra uju­tro" u pro­gra­mu "Is­toc­no od Za­pa­da" ima još 16 fil­mo­va.
- Moj film je pri­hva­cen sa odu­še­vlje­njem - ka­že za "Ve­cer­nje no­vo­sti" Oleg Nov­ko­vic. - Uz­vi­ci "iz­van­red­no, iz­van­red­no" pra­ti­li su za­vr­še­tak pro­jek­ci­je dok su se apla­u­zi cu­li i to­kom fil­ma, što ni­je baš uobi­ca­je­no. Mi­slim da se film do­pao, ka­ko broj­nim film­skim kri­ti­ca­ri­ma naj­po­zna­ti­jih svet­skih li­sto­va ta­ko i obic­noj pu­bli­ci ko­ja u Kar­lo­vim Va­ri­ma, ka­ko su mi re­kli, ve­o­ma ra­do gle­da fil­mo­ve iz pro­gra­ma "Is­toc­no od Za­pa­da".
- Pri­je­mu ko­ji je po­sle pro­jek­ci­je pri­re­den u sta­rin­skom ho­te­lu "Kra­sna kra­lov­na" pri­su­stvo­va­lo je tro­du­plo vi­še zva­ni­ca ne­go što je po­zva­no - ka­že nam La­zar Ri­stov­ski, tu­mac jed­ne od ulo­ga u fil­mu i pro­du­cent fil­ma "Su­tra uju­tro": Eto, is­po­sta­vi­lo se da sam u pra­vu sa svo­jim pro­du­cent­skim opre­de­lje­njem da ne fi­nan­si­ram jef­ti­ne ko­me­di­je ko­je ni­kad ne­ce pre­ci gra­ni­cu Sr­bi­je, ne­go da po­dr­žim pro­iz­vod­nju umet­nic­kih i an­ga­žo­va­nih fil­mo­va ko­ji ce nas pred­sta­vlja­ti u sve­tu. Film Ole­ga Nov­ko­vi­ca je je­dan od ta­kvih, ka­že Ri­stov­ski i do­da­je da to po­tvr­du­ju i po­zi­vi ko­ji su usle­di­li po­sle ove pro­jek­ci­je za uce­šce na pet fe­sti­va­la me­du ko­ji­ma su Vis­ba­den i Kot­bus u Ne­mac­koj i Si­jetl u Ame­ri­ci. Film "Su­tra uju­tro" ce za­tvo­ri­ti ovo­go­di­šnji fe­sti­val na Pa­li­cu (15-21. ju­li, 2006), bi­ce pri­ka­zan u So­po­tu i Her­ceg No­vom, a po­zvan je pre Kar­lo­vih Va­ri u Si­je­nu (Ita­li­ja), Alek­san­dri­ju (Egi­pat), Mon­pe­lje (Fran­cu­ska) i Gent (Bel­gi­ja).
Eki­pa
FILM "Su­tra uju­tru" je pri­ca o lju­ba­vi i pri­ja­telj­stvu. U fil­mu igra­ju: Uliks Feh­mi­ju, Ne­boj­ša Glo­go­vac, Na­da Šar­gin, La­zar Ri­stov­ski, Lju­bo­mir Ban­do­vic, Rad­mi­la To­mo­vic, Da­ni­ca Ri­stov­ski, Mi­loš Vla­lu­kin, Ana Mar­ko­vic, Ne­boj­ša Ilic, Je­le­na Ðo­kic, Mi­loš An­del­ko­vic, Bran­ko Cve­jic, Eli­za­be­ta Ðo­rev­ska, Na­da Blam, Re­na­ta Ul­man­ski, Mi­ro­ljub Le­šo.
Di­rek­tor fo­to­gra­fi­je je Mi­la­din Co­la­ko­vic, sce­no­graf Ne­ve­na Ri­stic, kom­po­zi­tor je Mi­ro­slav Mi­tra­ši­no­vic, ma­sku je ra­di­la Ta­tja­na Li­pa­no­vic, mon­ta­žer je La­zar Pre­do­jev, dok je ton upri­li­cio De­jan Pe­ko­vic.

 

Filmska kritika
Dragocen film
„Sutra ujutro”, režija Oleg Novkovic, scenario Milena Markovic, uloge Uliks Fehmiu, Nada Šargin, Nebojša Glogovac, Ljubomir Bandovic, Rada Tomovic, Danica i Lazar Ristovski, trajanje 85 min, proizvodnja SCG 2006.

Sutra ujutru” je vizuelno kultivisan i pismen, stilski ujednacen film koji udara gledaoca pravo u stomak. Celovito delo, sa jakim emotivnim iskorakom, artikulisanim u kriku jedne izgubljene generacije ciji se portret nudi kao na dlanu.

Bez sumnje, ovo je do sada najbolji Novkovicev rediteljski poduhvat, promišljen i zreo. Sveže i znalacki vodena intimisticka, urbana drama u kojoj clanovi glumackog ansambla dišu jedan za drugog. Briljira Nada Šargin u glavnoj ženskoj ulozi, a Danica Ristovski u maloj ulozi majke glavnog junaka (Uliks Fehmiu) pokrece pitanje zašto je cešce nema na velikom ekranu.

Scenario za film napisala je poetesa i dramski pisac Milena Markovic koja vec duže saraduje sa Novkovicem, a plodovi te saradnje su sve bolji i bolji. Vešto i lucidno, bez sentimentalnosti ili patetike, Markoviceva nudi istraživanje osecanja, razocaranosti i nade generacije ciju su mladost u dobroj meri „pojeli skakavci”, a koju ona licno dobro poznaje. Pri tome, nijednog trenutka se ne pominje politika, licnosti iz tog sveta, ne nude se za filmove cesto opterecujuce metafore, parabole ili eksplicitna tumacenja. Toga u filmu „Sutra ujutro” nema, ali su sve uzrocno-posledicne veze jasne.

Ovo je film o mladima koji su svoju zrelost sticali u nevremenu, zapitani nad svojom egzistencijom u svetu punom kontradiktornosti. Iskrena i autenticna prica o sudbini onih koji su zarobljeni u zajednicku prošlost i nesposobni da nadu sopstvenu buducnost. O onima, cija je potreba za vracanjem vremena unazad i zaustavljanjem trenutaka radosti, zajedništva i velikih životnih ocekivanja, isprovocirana iznenadnim ponovnim okupljanjem. Ali, više ništa nije isto.

Prica iz filma „Sutra ujutro” ispricana je kroz prizmu junaka koji se posle 12 godina života u inostranstvu vraca u zemlju, kroz storiju o Nenadu koji stiže iz Kanade kako bi proslavio vencanje sa Majom u prisustvu svojih roditelja (Lazar i Danica Ristovski), nekoliko prijatelja (Nebojša Glogovac, Ljubomir Bandovic i Rada Tomovic) i bivše devojke Saše (Nada Šargin). Medutim, potencijalno slavlje pretvara se u suocavanje sa promenama u svakom od likova ponaosob i spoznaju razloga smrti zajednickog drugara Sime (Miloš Vlalukin).

Novkovic je kao reditelj potvrdio svoja utemeljena znanja i spremnost na komunikaciju modernim filmskim jezikom, Miladin Colakovic kao direktor fotografije nudi efektan i duže pamtljiv rad, a dobar ritam filma u domenu je zasluga i montažera Lazara Predojeva. Ristovski je ponovo pokazao da je kao producent veoma ozbiljan „igrac”.

U traganju za filmskom istinom i što boljim i prici primerenijim izrazom, Novkovic se odlucio za primenu nekih od pravila filmskog manifesta „Dogma 95” (samo reditelj, slobodna kamera i glumci), što se pokazalo kao ispravna odluka za realizaciju u osnovi lokalne price realistickog prosedea univerzalnih motiva, koji mogu da važe za sve ljude i da funkcionišu bilo gde.

Sve je sa pravom merom i na pravom mestu. Dragocen, produkcijski mali, autorski film. Preporuka za gledanje.
Dubravka Lakic
[objavljeno: 01.09.2006.]


 

Da kupite originalne CD ,DVD VHS Klikni ovde
 

 

Svi cd ,DVD Djordje Balasevic klikni ovde

 

serbparty azraciodeKarte